REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

obchodní firmy Martin Formánek
se sídlem Havlíčkova 1050, Dubňany identifikační číslo: 02337746
zapsané na živnostenském úřadě v Hodoníně, spisová značka 370602 – Městský úřad Hodonín

Preambule

 1. Reklamační řízení podléhá zejména těmto předpisům: Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 19) a Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., v aktuálním znění.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Rozpor s kupní smlouvou, který se na koupení věci projeví během 12 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodejce neprokáže opak. Jestliže se t edy vada věci do dvanácti měsíců od zakoupení objeví, předpokládá se, že měla vadu již při převzetí, pokud prodávající neprokáže opak (např. pokud nedokáže, že si vadu kupující způsobil sám). Pokud se tedy vada projeví v prvním roce, má se za to, že bylo zboží vadné už při převzetí (nákupu). Prodávající tak musí prokázat, že vada na zboží nebyla od počátku, pokud by chtěl zamítnout reklamaci. Na reklamaci vady tak má spotřebitel však celých 24 měsíců, nicméně ve druhém roce se důkazní břemeno již na spotřebitele a ten tedy musí prokázat, že vada existovala již od počátku.

 3. Pro zahájení Reklamačního řízení se použije vzor Reklamační formulář , který je ke stažení na stránkách prodejce: https://www.kupledku.cz/reklamace/.

 4. Rozpor s kupní smlouvou, tj. zahájení Reklamačního řízení se uplatňuje u prodávajícího na jeho adrese: Havlíčkova 1050, Dubňany (s ohledem na sortiment). Žádá-li spotřebitel/kupující opravu věci, může být k jejímu provedení pověřena také jiná osoba, např. záruční servis. Informaci, u koho uplatnit opravu věci, získáte zpravidla na dokumentech přiložených k věci (např. na záručním listě).

 5. Kupující má právo na to, aby prodávající věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího opravou věci nebo její výměnou. Není-li takový postup možný (je- li vada neodstranitelná nebo není-li možné dle volby kupujícího výrobek vyměnit za bezvadný kus), může spotřebitel/kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Svůj nárok již uvede v Reklamačním formuláři při uplatňování rozporu s kupní smlouvou, vzor si může dle svého požadavku upravit.

 6. Zakoupení věci je kupující povinen prokázat, nejlépe předložením kopie kupního dokladu (lze i elektronicky). Jestliže kupní doklad nemá, musí vznik kupní smlouvy prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. záručním listem s uvedením data nákupu a ceny či výpisem z platební karty a podobně).

 7. Prodávající je povinen vyřídit uplatněný rozpor s kupní smlouvou (Reklamační řízení) nejpozději do 30 kalendářních dní od jeho uplatnění. Po marném uplynutí této lhůty se vada považuje za neodstranitelnou. Jestliže se kupující rozhodnete odstoupit od smlouvy z důvodu neodstranitelné vady či uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, využije k tomu následně vzor

  Odstoupení od kupní smlouvy“ s uvedením dovětku: „pro neodstranitelnou vadu výrobku“.

 8. Práva z vadného plnění má spotřebitel/ kupující tato.

  Pokud má zboží vadu, spotřebitel má nárok na vyřízení reklamace způsoby:

  • odstranění vady,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.
  • Uplatnění jednotlivých způsobů vyřízení reklamace je individuální s ohledem na typ vady , skladovou dostupnost prodávajícího, jeho možnosti a jiné. Primárně může kupující požadovat jako způsob řešení vady zboží jejím odstraněním. Podle své volby tak může požadovat:

  • dodání nového zboží bez vad (výměna), nebo
  • opravou zboží.
 9. Reklamaci musí prodávající vyřídit max. do 30 dnů od jejího uplatnění, přičemž musí taktéž o vyřízení reklamace spotřebitele v dané lhůtě informovat. Ke zvolení způsobu bude převážně zvolena varianta elektronická e-mailem, v případech kdy zákazník nevlastní email, tak telefonicky. Současně požádá kupujícího, aby si reklamované či náhradní zboží vyzvedl.

 10. Nepřevezme-li kupující opravené či vyměněné zboží včas, tj. poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, může prodávající vyžadovat úplatu za uskladnění. Úplatu je však možno požadovat až po uplynutí přiměřené doby k vyzvednutí. Na vyzvednutí opravené věci se mohou kupující s prodávajícím dohodnout.

 11. Reklamační řízení zahajuje kupující na vlastní náklady a současně i zasílá, vrací či jinak dopravuje reklamované zboží prodávajícímu na vlastní náklady.

 12. Prodávající se může s ohledem na typ reklamace a typ zboží dohodnout se zákazníkem, že provede po zahájení reklamace vyzvednutí věci na místě kupujícího, ovšem není to povinnost.

 13. Kupující se může dohodnout s prodávajícím, že se mu bude po vyřízení Reklamace jeho zboží vracet na dohodnutou adresu, zpravidla stejnou adresu z původní objednávky. Taková zásilka však sama o sobě není podmíněna vyplacením tj, dobírkou.

 14. Spotřebitel tak může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

  • prodávající vadu odmítl odstranit,
  • prodávající nemůže vadu odstranit,
  • prodávající neodstranil vadu v souladu s výše uvedenými pravidly,
  • vada se projeví opakovaně,
  • vada je podstatným porušením smlouvy nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

   Přiměřenost slevy se bude vždy řešit pro konkrétní případ, nicméně vždy bude určovat jaký je rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou spotřebitel obdržel.

 15. Odstoupení od kupní smlouvy v rámci zahájeného Reklamačního řízení je možné pouze v případech jasně uvedených v zákoně.